ฝ่ายกฎหมายประจำสำนักงานของเราให้การช่วยเหลือสนับสนุนในการตรวจสอบสัญญา ข้อเรียกร้องกรณีบกพร่อง หนังสือแจ้งเตือนการจัดเก็บรายได้ และกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล

เราให้การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพ ให้บริการด้านการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบสำหรับโครงการต่าง ๆ มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และแนวทางการแก้ไขปัญหา การนำเสนอขั้นตอนการดำเนินการที่เฉลียวฉลาดและคุ้มค่า การวางแผนและจัดลำดับขั้นตอนการบริหารจัดการระบบวิศวกรรมภายในทั้งหมดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังมีการจัดทำและพัฒนาแผนงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือนและประจำปี ซึ่งแต่ละข้อเสนอได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนโดยที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นการรับรอง:
ประสิทธิภาพ
ความรวดเร็ว
คุณภาพ
ประสิทธิภาพ
ค่าใช้จ่าย
มาตรการประหยัดต้นทุนที่ดีที่สุด
การจัดการคุณภาพและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉิน
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอพิจารณาแผนประมาณการ 5 ปีต่อคณะกรรมการสำหรับการสนับสนุนที่จำเป็นในการบริหารจัดการอาคารของท่าน

ทีมวิศวกรส่วนกลางของเราพร้อมให้การสนับสนุนในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ให้คำปรึกษาและตรวจสอบแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

คำมั่นสัญญาต่อลูกค้าของเราคือ การเพิ่มรายได้และผลกำไรจากพอร์ตลงทุนของอาคาร ผ่านการควบคุมทางการเงินที่เข้มงวดและการจัดหาข้อมูลทางการเงินที่ตรงเวลาเพื่อการพิจารณาตัดสินการจัดการที่รวดเร็ว ซึ่งถือเป็นหลักเกณ์เบื้องต้น เราจัดจ้างผู้จัดการที่ผ่านการฝึกอบรม มีความทุ่มเทและความสร้างสรรค์ในการทำงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการบัญชีและการเงินทั้งหมดผ่านระบบที่มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว อีกทั้งยังมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าการรายงานมีความถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน

ขั้นตอนการรายงานประกอบด้วย:
รายงานสรุปประจำเดือนภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนตามกฎหมายไทย
กระแสเงินสดในสมุดบัญชีธนาคารที่ถูกต้องตามเวลาจริง และรายได้ที่นำฝากทุกวันเพื่อรับประกันความปลอดภัย
การตรวจสอบตามเวลาจริงโดย VPN (หากจำเป็น)
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง พร้อมสถิติที่เป็นปัจจุบัน

มาตรการรักษาความปลอดภัย ได้แก่ :
การแก้ไขใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ก่อนเท่านั้นเพื่อไม่ให้มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเกิดขึ้น
การกำกับดูแลพนักงานทั้งหมดของเราอย่างต่อเนื่อง และประกันเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทสำหรับการฉ้อโกง

เราให้บริการแปลภาษาโดยเจ้าหน้าที่แปลภาษาประจำองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการแปลประกาศ รายงานการประชุม เอกสารทางบัญชี หรือเอกสารทางกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากลูกค้าของเรามีหลายเชื้อชาติ

ฝ่ายปฏิบัติการแต่ละทีมจะบริหารจัดการอาคารสูงสุดไม่เกิน 10 อาคาร พร้อมเข้าสำรวจ 1-4 ครั้งต่อเดือน ซึ่งจะคอยให้การสนับสนุนด้านการติดต่อประสานงาน การกำกับดูแลคุณภาพ ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม การบริหารจัดการทั่วไป การดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน และอื่นๆ ตามความจำเป็น

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของเรามีการบริหารจัดการและการสร้างมิตรภาพกับผู้ขายสินค้าและบริการที่น่าเชื่อถือหลายราย เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสำหรับโครงการต่างๆ ของอาคาร

เราให้บริการด้านการตรวจสอบอาคาร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้เรายังติดตั้งระบบไฟ LED ในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด และดูแลตรวจสอบการใช้สอยน้ำและพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์โดยผู้รับเหมาหากลูกค้าต้องการ

Comments are closed.