ฝ่ายกฎหมายประจำสำนักงานของเราให้การช่วยเหลือสนับสนุนทุกประเด็นปัญหาด้านกฎหมาย รวมไปถึงการตรวจสอบสัญญา ข้อเรียกร้องกรณีที่งานมีจุดบกพร่อง หนังสือแจ้งเตือนการจัดเก็บรายได้ และกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล

เรามีทีมวิศวกรมืออาชีพที่มีคุณภาพสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สิน ตรวจสอบแต่ละโครงการอย่างเต็มรูปแบบ จัดทำรายงานเชิงกลยุทธ์เพื่อระบุประเด็นต่างๆ ที่เจอและ นำเสนอขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็นความจำเป็นระยะสั้นเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาว มีการวางแผนและจัดลำดับการบริหารระบบวิศวกรรมภายในทั้งหมดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังมีการจัดทำและพัฒนาแผนงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือนและประจำปี ซึ่งแต่ละข้อเสนอได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนโดยที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นการรับรอง:

ประสิทธิภาพ
ความรวดเร็ว
คุณภาพ
ประสิทธิภาพ
ค่าใช้จ่าย

มาตรการลดต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด
การบริหารจัดการคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉิน
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอแผนประมาณการ 5 ปีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการสนับสนุนที่จำเป็นในการบริหารจัดการอาคาร

เรามีทีมวิศวกรส่วนกลางที่พร้อมให้การสนับสนุนในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ให้คำปรึกษาและตรวจสอบแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

คำมั่นสัญญาต่อลูกค้าของเรา คือ การเพิ่มรายได้และผลกำไรจากการลงทุนของอาคาร เรายึดถือการควบคุมทางการเงินที่เข้มงวดและการจัดหาข้อมูลทางการเงินตามเวลาจริงเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว เป็นหลักเกณ์เบื้องต้นในการบริหารจัดการ และเราจัดหาผู้จัดการที่ผ่านการฝึกอบรม มีความทุ่มเทและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารจัดการบัญชีและการเงินทั้งหมดเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ระบบบัญชีของเรามีประสิทธิภาพและความรวดเร็ว พร้อมด้วยระบบการป้องกันเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานบัญชีมีความถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน

ขั้นตอนการรายงานประกอบด้วย:
รายงานสรุปประจำเดือนภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนตามกฎหมายไทย
กระแสเงินสดในสมุดบัญชีธนาคารที่ถูกต้องตามเวลาจริง และรายได้ที่นำฝากทุกวันเพื่อรับประกันความปลอดภัย
การตรวจสอบตามเวลาจริงด้วย VPN (ในกรณีที่จำเป็น)
รายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง พร้อมสถิติที่เป็นปัจจุบัน

มาตรการรักษาความปลอดภัย ได้แก่:
การแก้ไขใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ก่อนเท่านั้นเพื่อไม่ให้มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเกิดขึ้น
เรามีการกำกับดูแลพนักงานทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง และมีเงินประกันเป็นจำนวน 100,000 บาทเป็นหลักประกันในกรณีที่เกิดการฉ้อโกง

เนื่องจากแต่ละอาคารมีผู้พักอาศัยอยู่หลายสัญชาติ เราจึงให้บริการแปลภาษาโดยเจ้าหน้าที่แปลภาษาประจำองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการแปลประกาศ รายงานการประชุม เอกสารทางบัญชี หรือเอกสารทางกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร

เราให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงกับการสื่อสารแบบมืออาชีพผ่านเครื่องมือและช่องทางการสื่อสาร เช่น การใช้งานแอพลิเคชัน Urbanice และ Line@ การแจ้งข่าวประจำเดือนผ่านจดหมายข่าวและการจัดทำประกาศตามความต้องการของคอนโดมิเนียม

ชุมชนที่มีความสุขคือคอนโดมิเนียมที่มีความสุข” และเราต้องการยึดถือเป็นสิ่งสำคัญอยู่ตลอดเวลาในการทำให้คอนโดมิเนียมแต่ละแห่งเป็นชุมชนที่ดีผ่านการช่วยเหลือด้านกิจกรรมต่างๆ เช่น เทศกาลฮัลโลวีน วันปีใหม่และงานปาร์ตี้ในช่วงฤดูร้อนหากมีโอกาส เพื่อให้เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยได้ทำความรู้จักกัน และสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ฝ่ายปฏิบัติการแต่ละทีมจะบริหารจัดการอาคารสูงสุดไม่เกิน 10 อาคาร และเข้าสำรวจ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คอยให้การสนับสนุนด้านการติดต่อประสานงาน การควบคุมคุณภาพ การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม การบริหารจัดการทั่วไป การดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน และการสนับสนุนด้านอื่นๆ ตามความจำเป็น

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของเรามีการบริหารจัดการและการสร้างมิตรภาพกับผู้ขายสินค้าและบริการที่น่าเชื่อถือหลายราย เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสำหรับโครงการต่างๆ ของแต่ละอาคาร

ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่ต้องมาเป็นอันดับแรกสุดของแต่ละอาคาร เรามีทีมวิศวกรส่วนกลางที่ได้รับการฝึกอบรมในด้านการป้องกันอัคคีภัยชั้นสูง อีกทั้ง เราแนะนำให้แต่ละอาคารติดตั้งเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน และฝึกฝนทีมงานให้มีทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้พร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือ

ในภาวะที่ “วิถีชีวิตใหม่” หรือ new normal กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันอย่างเต็มรูปแบบ ทีมไอทีของเราพร้อมให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านไอทีในแต่ละอาคาร เช่น การจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบซูม กูเกิลพลัสหรือช่องทางอื่นๆ พร้อมกับช่วยเหลือด้านการสำรองและปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลในแต่ละอาคารอีกด้วย

เราให้บริการด้านการตรวจสอบอาคารและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้เรายังติดตั้งระบบไฟ LED ในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดพร้อมกับตรวจสอบดูแลการใช้น้ำและพลังงานไฟฟ้า รวมถึงจัดหาผู้รับเหมาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในกรณีที่มีความจำเป็น

พี พี เอ็ม แมนเนจเมนท์ยึดถือหลักบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 กับอาคารทุกแห่งอย่างเข้มงวด เราให้ความสำคัญกับมาตรการเชิงรุกเพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละอาคารมีความปลอดภัย สะอาดและห่างไกลจากโรคให้มากที่สุด

ในกรณีที่มีรายงานผู้ติดเชื้อในคอนโดมิเนียม เราทำให้อาคารมั่นใจได้ว่าการกักตัวที่ถูกต้อง การทำความสะอาด และการประสานงานกับโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการดำเนินการอย่างเคร่งครัด

Comments are closed.